จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกให้ได้10ตันต่อไร่

ระยอง72 กับห้วยบง80 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า การทดลองของเพื่อนที่ปลูกระยอง 5.ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้พื้นที่ใกล้เคียงกันในการเปรียบเทียบคุณภาพและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 มีลักษณะเด่นคือ ท่อนพันธุ์งอกดี เจริญเติบโตได้เร็ว คลุม
วัชพืชได้ดี ทรงต้นสูงใหญ่ตั้งตรง ตัดต้นสะดวก ผลผลิตสูง การตัดเหง้าทำได้สะดวก ลักษณะพันธุ์
เป็นที่ต้องการของเกษตรกร แต่พันธุ์นี้มีข้อจำกัดคือ หัวสดมีแป้งปานกลาง ไม่เหมาะสมกับการทำ
มันเส้น แต่หากใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานแป้งไม่มีปัญหา พันธุ์นี้เหมาะสำหรับดินร่วนปนทราย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บเกี่ยวในฤดูแล้งและอยู่ไม่เกิน 1 ปี
ลักษณะเด่น พันธุ์ห้วยบง 80 เป็นพันธุ์ที่มีแป้งเฉลี่ยสูงถึง 27.3% ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60
ผลผลิตหัวสดใกล้เคียงกับพันธุ์ห้วยบง 60 แต่สูงกว่า เกษตรศาสตร์ 50 มีลักษณะทรงต้นสูง แตกกิ่ง
น้อยสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและเก็บต้นพันธุ์ เพื่อใช้ในการปลูกต่อไป นอกจากนี้ยังเหมาะกับการใช้
แปรรูปทำมันเส้น แป้ง และเอทานอล
พันธุ์ระยอง 5เป็นลูกผสมระหว่าง 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง 3 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และมีปริมาณแป้งในหัวสูง ท่อนพันธุ์งอกดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี หัวอ้วนสั้นเก็บเกี่ยวได้ง่าย
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอินทรีภัณฑ์ สูตร 6-3-3 (ขนาด 25 กก.) ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 4-4-4 ขนาด 1 กระสอบ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ใช้ สูตร 6-3-3 หรือ 4-4-4 อัตรา25 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
และอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับดินทราย แบ่งใส่ 2ครั้ง ครั้งละเท่าๆ กัน ครั้งแรกให้ใส่หลังจากปลูกแล้ว 1
เดือน ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อมันสำปะหลังอายุ 3 เดือนเมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ โดยโรยสองข้างของต้นตามแนว
กว้างของพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบการบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน การใส่ปุ๋ยเคมีลงดินอย่างเดียวเป็นเวลานานย่อมทำให้ดินแข็งแน่นทึบ จึงควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น