การปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยาง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยาง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เกษตรกร บางรายอาจปลูกพืชแซม เพื่อเป็นการหารายได้ชดเชยในช่วงที่ต้นยางพารายังมีขนาดเล็ก เพราะการปลูกพืชอื่นแซมยางพารา จะทำให้เกษตรกรใช้เวลาดูแลพืชที่ปลูกแซม และยางพาราไปพร้อมๆกัน ในพื้นที่หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในเส้นไปอำเภอหนองวัซอ เราจะพบการปลูกมันสำปะหลังแซมสวนยางพารา เจ้าของสวนหลายราย เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ปลูกมันสำปะหลังว่า      “การปลูกมันสำปะหลังง่ายต่อการดูแล และขายง่ายได้ราคาดี อีกทั้งทำให้สวนยางพาราสะอาด เนื่องจาก เมื่อมันสำปะหลังอายุครบ 3 เดือนใบจะคลุมทำให้หญ้าในสวนยางพาราไม่เกิด”
เทคนิคเพิ่มผลผลิตปลูกมันสำปะหลัง แซมสวนยาง
การ ปลูกมันสำปะหลังในสวยยางพารา เป็นทางเลือกที่ดีถ้าเราดูแลปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 4-4-4 และปุ๋ยน้ำ (ชีวภาพ) เจริญอินทรีภัณฑ์ให้กับมันสำปะหลังโดยปลูกช่วงยางพาราอายุ 1-3 ปี ปลูกห่างต้นยางพารา 2 เมตร โดยปลูกมันสำปะหลังในระยะห่างระหว่างแถว 1x1 เมตร สามารถขุดมันสำปะหลังขายได้ตั้งแต่อายุ 10 เดือนเป็นต้นไป นอกจากช่วยให้มีรายได้ดีแล้ว ยังช่วยกำจัดหญ้าได้ด้วย เนื่องจากต้นมันสำปะหลังมีความสูงจึงช่วยบังคับต้นยางพาราให้สูงขึ้น หลังจากปีที่ 3 แล้ว ปุ๋ยเจริญอินทรีภัณฑ์จะเป็นแหล่งอาหารสำรองให้กับยางพาราต่อไป ในปัจจุบันมันสำปะหลังมีราคาดีและสามารถขายในช่วงเวลาไหน ก็ได้ จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตลาดมากนัก
                การปลูกมันสำปะหลังในสวนยางพาราควรตีหลุมแล้วใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์(ดินดี)ใส่ ในหลุม แล้ว    ปักท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและกลบดิน พื้นที่ 1 ไร่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 600 - 800 ต้น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์(ดินดี)25กิโลกรัม/ไร่  ถ้ามีการดูแลที่ดีจะได้มันสำปะหลังปีละ 7 - 8 ตัน/ไร่  เนื่องจากปลูกมันสำปะหลัง ในระยะห่างจึงทำให้มันสำปะหลังมีหัวใหญ่ได้น้ำหนักต้นละ 8-15 กิโลกรัม ถ้าปลูกมันสำปะหลัง 3 ปี  
การปลูกมันสำปะหลังไว้สำหรับหาน้ำหาปุ๋ยให้กับต้นยางพารา และหาเงินสำรองให้เจ้าของสวนยางพาราในช่วงยางพาราอายุ 4-7 ปี ซึ่งยังกรีดยางพาราไม่ได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น